تبلیغات
ساخت كد آهنگساخت كد موزیک آنلاین
جاوا - این کد جاوا اسکریپت یک ساعت عقربه ای را به دنبال موس نمایش می دهد Online User

چت روم


دیکشنری آنلاین

دیکشنری آنلاین

در حال بارگذاری...
جستجو در عناوین مطالب
<!-- www.js.coo.ir -->
<!--داخل تگ <head> کپی شود-->
<!-- Begin
colors = new Array('330099','00ff00','ff00ff'); //Clock face colors.
sCol = 'ff00ff'; //seconds colour.
mCol = '00ff00'; //minutes colour.
hCol = '330099'; //hours colour.
//Alter nothing below!
H = '****';
H = H.split('');
H = H.reverse();
M = '*****';
M = M.split('');
M = M.reverse();
S = '******';
S = S.split('');
S = S.reverse();
dots = 12;
var Ypos = 0,Xpos = 0,Ybase = 0,Xbase = 0;
var ay = 0, ax = 0, Ay = 0, Ax = 0, by = 0, bx = 0, By = 0, Bx = 0, cy = 0, cx = 0, Cy = 0, Cx = 0, dy = 0, dx = 0, Dy = 0, Dx = 0;
count = 0;
count_a = 0;
move = 1;
ns = (document.layers)?1:0;
viz = (document.layers)?'hide':'hidden';
if (ns) {
for (I = 0; I < dots; I++)
document.write('<layer name=nface'+I+' top=0 left=0 bgcolor=#ffffff clip="0,0,3,3"></layer>');
for (I = 0; I < S.length; I++)
document.write('<layer name=nx'+I+' top=0 left=0 width=36 height=36><font face=Verdana size=2 color='+sCol+'><center>'+S[I]+'</center></font></layer>');
for (I = 0; I < M.length; I++)
document.write('<layer name=ny'+I+' top=0 left=0 width=36 height=36><font face=Verdana size=2 color='+mCol+'><center>'+M[I]+'</center></font></layer>');
for (I = 0; I < H.length; I++)
document.write('<layer name=nz'+I+' top=0 left=0 width=36 height=36><font face=Verdana size=2 color='+hCol+'><center>'+H[I]+'</center></font></layer>');
}
else{
document.write('<div id="W" style="position:absolute;top:0px;left:0px"><div style="position:relative">');
for (I = 0; I < dots; I++) {
document.write('<div id="face" style="position:absolute;top:0px;left:0px;width:3px;height:3px;font-size:3px;background:#ffffff"></div>');
}
document.write('</div></div>');
document.write('<div id="X" style="position:absolute;top:0px;left:0px"><div style="position:relative">');
for (I = 0; I < S.length; I++) {
document.write('<div id="x" style="position:absolute;width:36px;height:36px;font-family:Verdana;font-size:12px;color:'+sCol+';text-align:center;padding-top:10px">'+S[I]+'</div>');
}
document.write('</div></div>')
document.write('<div id="Y" style="position:absolute;top:0px;left:0px"><div style="position:relative">');
for (I = 0; I < M.length; I++) {
document.write('<div id="y" style="position:absolute;width:36px;height:36px;font-family:Verdana;font-size:12px;color:'+mCol+';text-align:center;padding-top:10px">'+M[I]+'</div>');
}
document.write('</div></div>')
document.write('<div id="Z" style="position:absolute;top:0px;left:0px"><div style="position:relative">');
for (I = 0; I < H.length; I++) {
document.write('<div id="z" style="position:absolute;width:36px;height:36px;font-family:Verdana;font-size:12px;color:'+hCol+';text-align:center;padding-top:10px">'+H[I]+'</div>');
}
document.write('</div></div>');
}
if (ns) {
window.captureEvents(Event.MOUSEMOVE);
function nsMouse(evnt) {
Ypos = evnt.pageY + 100;
Xpos = evnt.pageX + 100;
}
window.onMouseMove = nsMouse;
}
else{
function ieMouse() {
Ypos = event.y + 100;
Xpos = event.x + 100;
}
document.onmousemove = ieMouse;
}
function clock() {
time = new Date ();
secs = time.getSeconds();
sec = -1.57 + Math.PI * secs / 30;
mins = time.getMinutes();
min = -1.57 + Math.PI * mins / 30;
hr = time.getHours();
hrs = -1.575 + Math.PI * hr / 6 + Math.PI * parseInt(time.getMinutes()) / 360;
Ybase = 15;
Xbase = 15;
if (ns) {
document.layers["nx"+0].visibility = viz;
document.layers["ny"+0].visibility = viz;
document.layers["nz"+0].visibility = viz;
for (I = 0; I < S.length; I++) {
document.layers["nx"+I].top = ay - 12 + (I * Ybase) * Math.sin(sec);
document.layers["nx"+I].left = ax - 12 + (I * Xbase) * Math.cos(sec);
}
for (I = 0; I < M.length; I++) {
document.layers["ny"+I].top = by - 12 + (I * Ybase) * Math.sin(min);
document.layers["ny"+I].left = bx - 12 + (I * Xbase) * Math.cos(min);
}
for (I = 0; I < H.length; I++) {
document.layers["nz"+I].top = cy - 12 + (I * Ybase) * Math.sin(hrs);
document.layers["nz"+I].left = cx - 12 + (I * Xbase) * Math.cos(hrs);
}
for (I = 0; I < dots; ++I) {
document.layers["nface"+I].top = dy - 2 + (70 * Math.sin(-0.49+dots+I/1.9));
document.layers["nface"+I].left = dx + 4 + (70 * Math.cos(-0.49+dots+I/1.9));
}
}
else {
var scrll = document.body.scrollTop;
W.style.pixelTop = scrll;
X.style.pixelTop = scrll;
Y.style.pixelTop = scrll;
Z.style.pixelTop = scrll;
x[0].style.visibility=viz;
y[0].style.visibility = viz;
z[0].style.visibility = viz;
for (I = 0; I < S.length; I++) {
x[I].style.pixelTop = ay - 12 + (I * Ybase) * Math.sin(sec);
x[I].style.pixelLeft = ax - 12 + (I * Xbase) * Math.cos(sec);
}
for (I = 0; I < M.length; I++) {
y[I].style.pixelTop = by - 12 + (I * Ybase) * Math.sin(min);
y[I].style.pixelLeft = bx - 12 + (I * Xbase) * Math.cos(min);
}
for (I = 0; I < H.length; I++) {
z[I].style.pixelTop = cy - 12 + (I * Ybase) * Math.sin(hrs);
z[I].style.pixelLeft = cx - 12 + (I * Xbase) * Math.cos(hrs);
}
for (I = 0; I < dots; ++I) {
face[I].style.pixelTop = dy + 6 + (70 * Math.sin(-0.49 + dots + I / 1.9));
face[I].style.pixelLeft = dx + 4 + (70 * Math.cos(-0.49 + dots + I / 1.9));
}
}
}
function MouseFollow() {
ay = Math.round(Ay += ((Ypos) - Ay) * 4 / 15);
ax = Math.round(Ax += ((Xpos) - Ax) * 4 / 15);
by = Math.round(By += (ay - By) * 4 / 15);
bx = Math.round(Bx += (ax - Bx) * 4 / 15);
cy = Math.round(Cy += (by - Cy) * 4 / 15);
cx = Math.round(Cx += (bx - Cx) * 4 / 15);
dy = Math.round(Dy += (cy - Dy) * 4 / 15);
dx = Math.round(Dx += (cx - Dx) * 4 / 15);
clock();
setTimeout('MouseFollow()',10);
}
function colorstep() {
count +=move;
if (count >= dots) {count=0;count_a += move}
if (count_a == colors.length) count_a = 0;
if (ns) document.layers["nface"+count].bgColor = colors[count_a];
else face[count].style.background = colors[count_a];
setTimeout('colorstep()',100)
}
function StartAll() {
MouseFollow();
colorstep();
}
if (document.layers || document.all) window.onload = StartAll;
// End -->
</script>
<!-- www.js.coo.ir -->
مطالب پیشین (آخرین پست های ارسالی)
 :: اس ام اس های دلشکسته
 :: اس ام اس حالگیری به پسرها
 :: جک
 :: عزرائیل در تاکسی !
 :: انشاء....
 :: ریسک (داستان طنز)
 :: ترنم........؟
 :: شعر طنز
 :: هیچكس در دل تاریكی شب
 :: گلچین شعرهای زیبا
 :: تشخیص عشق واقعی
 :: فیلتر شکن
 :: مشعل
 :: آنلاین بازی
 :: چگونه در حداقل زمان به اندامی متناسب دست یابیم


کد پخش زنده برای سایت شما


کد پخش زنده برای سایت شما


کد پخش زنده برای سایت شما


کد پخش زنده برای سایت شما


کد پخش زنده برای سایت شما


کد پخش زنده برای سایت شما


کد پخش زنده برای سایت شما


کد پخش زنده برای سایت شما


کد پخش زنده برای سایت شما


کد پخش زنده برای سایت شما


کد پخش زنده برای سایت شما


کد پخش زنده برای سایت شما


کد پخش زنده برای سایت شما


کد پخش زنده برای سایت شما


کد پخش زنده برای سایت شما


کد پخش زنده برای سایت شما

Online User
<