جاوا موضو آزاد http://amirsam2.mihanblog.com 2019-09-18T19:12:23+01:00 text/html 2012-03-19T00:16:31+01:00 amirsam2.mihanblog.com amin mosavi اس ام اس های دلشکسته http://amirsam2.mihanblog.com/post/54 <p style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: center; "><br class="Apple-interchange-newline"><img class="aligncenter size-full wp-image-198" title="اس ام اس های دلشکسته و غمگین ویژه شهریور ۹۰" src="http://www.mihanfun.net/wp-content/uploads/2011/08/Broken-Heart.jpg" alt="Broken Heart اس ام اس های دلشکسته و غمگین ویژه شهریور ۹۰" width="400" height="300" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; padding-top: 15px; padding-right: 0px; padding-bottom: 15px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; "></p><p style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: center; ">دلربایانه دگر بر سر ناز آمده ای / از دل ما چه به جا مانده که باز آمده ای ؟</p><p style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: center; ">…………………………………………………………………………………</p><p style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: center; ">تو بی من تنگدل، من بی تو دل تنگ / جدایی بین ما فرسنگ فرسنگ</p><div style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: center; ">فلک دوری به یاران می پذیرد / به خورشیدش بماند داغ این ننگ . . .</div><p style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: center; ">قاصد که ازو به من خبر هیچ نگفت</p><p style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: center; ">گفتم که: تو را یار مگر هیچ نگفت؟</p><p style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: center; ">گفتا که: چرا، بگفتم آن گفته بگو</p><p style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: center; ">آهی به لب آورد و دگر هیچ نگفت . . .</p> text/html 2012-03-19T00:14:50+01:00 amirsam2.mihanblog.com amin mosavi اس ام اس حالگیری به پسرها http://amirsam2.mihanblog.com/post/53 <p style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: center; "><br></p><p style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: center; "><img class="aligncenter size-full wp-image-330" title="اس ام اس باحال حالگیری پسرها شهریور 90" src="http://www.mihanfun.net/wp-content/uploads/2011/09/sms_anti_boys2.bmp" alt="sms anti boys2 اس ام اس باحال حالگیری پسرها شهریور 90" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; padding-top: 15px; padding-right: 0px; padding-bottom: 15px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; "></p><p dir="rtl" align="center" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: center; ">می گن مردهای مجرد کمتر از مردهای متاهل عمر میکنند ، اما مردهای متاهل بسیار بیشتر از مردهای مجرد آرزوی مرگ می کنند.</p><p dir="rtl" align="center" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: center; ">=============================================</p><p dir="rtl" align="center" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: center; ">مرد : قسم می خوری که منو به خاطر پولهام دوست نداری؟ زن : هزار تومن بده تا قسم بخورم!</p> text/html 2012-03-19T00:12:46+01:00 amirsam2.mihanblog.com amin mosavi جک http://amirsam2.mihanblog.com/post/52 <p style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: center; "><br></p><p style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: center; "><img class=" aligncenter" title="اس ام اس سوالی جدید مهرماه 90" src="http://up.mihanfun.net/images/pcswxe0vooatq0o1vue8.jpg" alt="pcswxe0vooatq0o1vue8 اس ام اس سوالی جدید مهرماه 90" width="279" height="300" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; padding-top: 15px; padding-right: 0px; padding-bottom: 15px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; "></p><p style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: center; ">از بین این چهار گزینه کدوم رو بیشتر دوست داری</p><p style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: center; ">۱- خورشید۲-جنگل ۳-دریا ۴- آسمون</p><p style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: center; ">جواب:</p><p style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: center; ">۱- مادر</p><p style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: center; ">۲-غرور</p><p style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: center; ">۲-عشقت</p><p style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: center; ">۴-خانوادت</p> text/html 2012-02-11T17:46:50+01:00 amirsam2.mihanblog.com amin mosavi عزرائیل در تاکسی ! http://amirsam2.mihanblog.com/post/50 <div style="direction: rtl; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="5">دوستی می گفت می خواهم داستان واقعی برایت تعریف کنم و گفت:</font></div><font size="5"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> </span></font><div style="direction: rtl; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="5">&nbsp;</font></div><font size="5"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> </span></font><div style="direction: rtl; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="5">مسافرکش بدون مسافر داشته میرفته یهو کنار خیابون یه مسافر مرد با قیافه ی مذهبی میبینه کنار میزنه سوارش میکنه ، مسافر صندلی جلو میشینه</font></div> <div style="direction: rtl;">&nbsp;</div><br> text/html 2012-02-11T17:42:57+01:00 amirsam2.mihanblog.com amin mosavi انشاء.... http://amirsam2.mihanblog.com/post/49 یه روز یه پسر کوچولو که می خواست انشا بنویسه از پدرش می پرسه:پدر جان،لطفا برای من بگید سیاست یعنی چه؟ <p><font color="#003300" size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">پدرش فکر می کنه و میگه:بهترین راه اینه که من برای تو یک مثال در مورد خانواده ی خودمون بزنم که تو متوجه سیاست بشی.</font></p> <p><font color="#003300" size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">من حکومت هستم،چون همه چیزو در خونه من تعیین می کنم.&nbsp;مامانت جامعه هست،چون کارهای خونه رو اون اداره می کنه.کلفتمون ملت فقیر وپابرهنه است،چون از صبح تاشب کار می کنه وهیچی نداره.تو روشنفکری چون داری درس می خونی و پسر فهمیده ای هستی.داداش کوچیکت هم که دو سالشه نسل آیندس.امیدوارم متوجه شده باشی که منظورم چیه وفردا بتونی دراین مورد بیشتر فکر کنی.</font></p> <p><font color="#003300" size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">پسر کوچولو نصف شب با صدای برادر کوچیکش از خواب می پره،میره به اتاق برادر کوچیکش ومی بینه زیرش رو کثیف کرده وداره توی خرابی خودش دست وپا میزنه.میره تو اتاق خواب پدر ومادرش ومی بینه پدرش توی تخت نیست ومادرش به خواب عمیقی فرورفته وهرکار می کنه مادرش از خواب بیدار نمیشه.........میره توی اتاق کلفتشون که اون رو بیدار کنه،می بینه باباش توی تخت کلفتشون خوابیده و...!!!!!؟میره سرجاش می خوابه وفردا صبح از خواب بیدار میشه.</font></p> <p><font color="#003300" size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">فردا صبح باباش ازش می پرسه:پسرم،فهمیدی سیاست چیست؟پسر میگه:بله پدر،دیشب فهمیدم که سیاست چی هست.سیاست یعنی این که حکومت ترتیب ملت فقیروپابرهنه رو میده،در حالی که جامعه به خواب عمیقی فررفته وروشنفکر هرکاری می کنه نمی تونه جامعه رو بیدار کنه و نسل آینده داره توی کثافتی دست وپا می زنه که جامعه با بی خیالی تمام مصلحت را بر این ترجیح داده است..........&nbsp;</font></p> <div><font color="#003300" size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><br> </font></div> text/html 2012-02-11T17:34:26+01:00 amirsam2.mihanblog.com amin mosavi ریسک (داستان طنز) http://amirsam2.mihanblog.com/post/48 <p style="direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px; outline-width: 0px; font-size: 11px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="5">زنى سه دختر داشت که هر سه ازدواج کرده بودند. یکروز تصمیم گرفت</font></p><font size="5"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> </span></font><p style="direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px; outline-width: 0px; font-size: 11px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="5">میزان علاقه‌اى که دامادهایش به او دارند را ارزیابى کند. یکى از دامادها را</font></p><font size="5"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> </span></font><p style="direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px; outline-width: 0px; font-size: 11px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="5">به خانه‌اش دعوت کرد و در حالى که در کنار استخر قدم مى‌زدند از قصد</font></p><font size="5"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> </span></font><p style="direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px; outline-width: 0px; font-size: 11px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="5">وانمود کرد که پایش لیز خورده و خود را درون استخر انداخت.</font></p><font size="5"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> </span></font><p style="direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px; outline-width: 0px; font-size: 11px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="5">دامادش فوراً شیرجه رفت توى آب و او را نجات داد.</font></p><font size="5"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> </span></font><p style="direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px; outline-width: 0px; font-size: 11px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="5">فردا صبح یک ماشین پژو ٢٠۶ نو جلوى پارکینگ خانه داماد بود و روى</font></p><font size="5"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> </span></font><p style="direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px; outline-width: 0px; font-size: 11px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="5">شیشه‌اش نوشته بود:&nbsp;«متشکرم! از طرف مادر زنت»</font></p> text/html 2012-02-01T21:42:41+01:00 amirsam2.mihanblog.com amin mosavi ترنم........؟ http://amirsam2.mihanblog.com/post/46 <font size="6"><span style="font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;">گفتم خدایا.از همه دلگیرم/گفت حتی از من/گفتم <br><br>خدایا دلم را ربودن/گفت پیش از من/گفتم خدایا <br><br>چقدر دوری؟گفت تو یا من/گفتم خدایا تنها <br><br>ترینم؟گفت پس من؟؟گفتم خدا كمك خواستم/گفت <br><br>ازغیرمن؟گفتم نگران اینده ام؟گفت نه به اندازه ی <br><br>من/گفتم خدایا دوستت دارم؟گفت بیشتر از من</span></font> text/html 2012-02-01T14:58:47+01:00 amirsam2.mihanblog.com amin mosavi شعر طنز http://amirsam2.mihanblog.com/post/45 <font style="font-size: 14pt;"><font color="#6dbfff"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#c2e7ff"><font color="#c2e7ff"><font color="#c2e7ff"><strong><span style="line-height: 115%; color: rgb(204, 0, 0); font-size: 18pt;" lang="FA"><font size="3">شاعر زن میگه :</font></span><span style="line-height: 115%; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 18pt;" lang="FA"><br style="color: rgb(204, 0, 0);"><br><font size="3">به نام خدایی که زن آفرید<br>حکیمانه امثال ِ من آفرید<br><br>خدایی که اول تو را از گل<br>و بعداً مرا از&nbsp;خشت آفرید!<br><br>برای من انواع گیسو و موی<br>برای تو قدری چمن آفرید!<br><br>مرا شکل طاووس کرد و تو را<br>شبیه بز و کرگدن آفرید!<br><br>به نام خدایی که اعجاز کرد<br>مرا مثل آهو ختن آفرید<br><br>تو را روز اول به همراه من<br>رها در بهشت عدن آفرید<br></font></span></strong></font></font></font></font></font></font> text/html 2012-02-01T14:54:51+01:00 amirsam2.mihanblog.com amin mosavi هیچكس در دل تاریكی شب http://amirsam2.mihanblog.com/post/44 <font size="2"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; هیچكس در دل تاریكی شب <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; با چراغی به سراغم نرسید <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; هیچكس موقع پژمردن برگ <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; با گلی تازه به باغم نرسید <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; هیچكس بازو به بازویم نداد <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ای روزگار<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; گل پریشان شد ،زمستان شد بهار<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; از جوانی نیست چیزی یادگار <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; هیچكس این روزها همدرد و همرازم نشد <br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; آگه از درد من و دلتنگی سازم نشد <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; باغ زیر بال پروازم نشد <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; هیچكس<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://vibreh.persiangig.com/alone-IX.jpg" width="434" height="325"></strong></font> text/html 2012-02-01T14:49:08+01:00 amirsam2.mihanblog.com amin mosavi گلچین شعرهای زیبا http://amirsam2.mihanblog.com/post/43 <font size="4"><font color="black"><b>غم پنهان</b><br> <br> </font></font><font size="4"><font color="black"><span style="font-family: b badr"><b>تو می رسی و غمی پنهان همیشه پشت سرت جاری</b></span><br> </font></font> <font size="4"><font color="black"><span style="font-family: b badr"><b>همیشه طرح قدم هایت شبیه روز عزاداری</b></span><br> </font></font> <font size="4"><font color="black"><span style="font-family: b badr"><b>تو می نشینی و بین ما نشسته پیکر مغمومی</b></span><br> </font></font> <font size="4"><font color="black"><span style="font-family: b badr"><b>غریب وخسته و خاک آلود؛ به فکر چاره ناچاری</b></span><br> </font></font> <font size="4"><font color="black"><span style="font-family: b badr"><b>شبیه جنگل انبوهی که گر گرفته از اندوهِ -</b></span><br> </font></font> <font size="4"><font color="black"><span style="font-family: b badr"><b>هجوم لشکر چنگیزی... گواهت این غم تاتاری</b></span><br> </font></font> <font size="4"><font color="black"><span style="font-family: b badr"><b>بیا و گریه نکن در خود که شانه های زمین خیسند</b></span></font></font> text/html 2012-01-29T16:44:55+01:00 amirsam2.mihanblog.com amin mosavi تشخیص عشق واقعی http://amirsam2.mihanblog.com/post/41 <p><img alt=" تشخیص عشق واقعی" src="http://www.persianv.com/maharat/khabar/dieforyou.jpg" width="130" border="0" height="100"></p> <p>آیا شما واقعا" عاشقید ؟! - 20 راه برای تشخیص عشق واقعی<br> گرایش بین زن و مرد در نوع خود میتواند مفید یا مضر باشد . البته بیشتر ما حداقل یک بار در زندگی تمایل قوی را نسبت به فرد مخالف حس کرده ایم ، خوب! ، این حس در مورد روابط معمولی شاید بتواند موثر باشد ولی در مورد مسئله ی ازدواج اگر بخواهیم تنها با اکتفا به این تمایلات و بدون توجه به معیارهای دیگر روان شناسی ،تصمیمی بگیریم ، ویران کننده است ، چرا که نتیجه ای جز رنج ، ترس از آینده ، تحلیل انرژی و در آخر ، در فاصله زمانی کم دچار افسردگی و سرخوردگی می شویم ! ، در تنهایی و با صداقت کامل با خود به نکات زیر توجه کنید . مطمئنا" در آخر می توانید به این سوال پاسخ دهید که آیا شما واقعا" عاشق هستید یا ... ؟!:<br> یک تمایل و گرایش مفید چیست ؟ چطور می توانید بفهمید که شخص مورد علاقه شما همان کسی است که می خواهید ؟!<br> 1-با او بسیار راحت هستید ، گویی که سالهاست او را می شناسید .<br> 2-در بسیاری از موارد با یکدیگر هم عقیده هستید مثل باورهای فردی ، ارزشها، اهداف و فلسفه ی زندگی .<br> 3-وجود حس تساوی با هم ، به طوری که هیچ کدام از شما دو نفر ، خود را برتر از دیگری نمی داند.<br> </p> text/html 2012-01-29T08:28:21+01:00 amirsam2.mihanblog.com amin mosavi فیلتر شکن http://amirsam2.mihanblog.com/post/40 http://www.mediafire.com/?hwr6pxuuevz2tac text/html 2012-01-29T08:23:48+01:00 amirsam2.mihanblog.com amin mosavi مشعل http://amirsam2.mihanblog.com/post/39 <p class=" " dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(0, 0, 0);" align="center"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 24px; font-size: medium; "><font class="Apple-style-span"><span lang="FA">مر</span><strong><span style="line-height: 200%; " lang="FA">دی در عالم رویا فرشته ای را دید که در یک دستش مشعل و در دست دیگرش سطل آبی گرفته بود و در جاده ای روشن و تاریک راه می رفت.</span></strong></font></span></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(0, 0, 0);"> </span><p class=" " dir="RTL" style="text-align: right; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(0, 0, 0);" align="center"><font class="Apple-style-span" size="3"><strong><span style="line-height: 200%; " lang="FA">مرد جلو رفت و از فرشته پرسید:« این مشعل و سطل آب را کجا می بری؟»</span></strong></font></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(0, 0, 0);"> </span><strong style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(0, 0, 0);"><span dir="RTL" style="font-family: 'Times New Roman', serif; " lang="FA"><font class="Apple-style-span" size="3">فرشتـه جواب داد:« می خواهم با این مشعـل بهشت را آتش بـزنم و با این سطل آب، آتش های جهنم را خاموش کنم. آن وقت ببینم چه کسی واقعاً خدا را دوست دارد!»</font></span></strong> text/html 2012-01-29T07:37:23+01:00 amirsam2.mihanblog.com amin mosavi آنلاین بازی http://amirsam2.mihanblog.com/post/38 تراوین بازی تحت شبکه به زبان شیرین فارسی و بدون نیاز به اینترنت پر سرعت لینک ثبت نام <p><a href="http://www.travian.ir/?uc=irx2_27716">اینجا را برای ثبت نام کلیک کنید</a></p> text/html 2012-01-29T07:22:48+01:00 amirsam2.mihanblog.com amin mosavi چگونه در حداقل زمان به اندامی متناسب دست یابیم http://amirsam2.mihanblog.com/post/37 <p><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong><span lang="FA">به‌ نظر می‌رسد که این روزها همه از وضعیت ظاهری خود ناراضی هستند. ممکن است دلیلش<span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> این باشد که جهان در یک چاقی </span>همه‌گیر اسیر شده است. دلیل آن دو چیز بیشتر نیست، یکی روی آوردن مردم به غذاهای آماده و فست‌فود و یکی دیگر بمباران شدن با تصاویر مانکن‌ها و هنرپیشه‌های خوش‌هیکل. دلیل آن هرچه که باشد، همه ما دوست داریم خوش‌هیکل‌تر شویم.</span></strong></span></span></span></p> <p class=" " style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0in 0in 6pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong><span lang="FA">خوش‌ هیکل شدن در طولانی ‌مدت هیچ رمز و راز خاصی ندارد: ورزش منظم و تغذیه سالم. همه ما این را می‌دانیم. اکثر مردم به ‌اشتباه تصور می‌کنند که استفاده از این روش‌ها سالها طول می‌کشد تا نتیجه دهد و مجبور خواهید بود که زمان زیادی از اوقات فراغت خودتان را به ورزش کردن اختصاص دهید.</span></strong></span></span></span></p> <p class=" " style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0in 0in 6pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong><span lang="FA">این به‌هیچ‌ وجه درست نیست.</span></strong></span></span></span></p> <p class=" " style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0in 0in 6pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong><span lang="FA">نه، هیچ قرص جادویی وجود ندارد که بخورید و لاغر شوید، عضله‌های زیبا بسازید و خود‌به‌خود مانکن شوید. البته تبلیغات تلویزیونی معمولاً در تلاش هستند که خلاف این را به شما نشان دهند اما گول نخورید آنها فقط می‌خواهند محصولاتشان را به شما بفروشند.</span></strong></span></span></span></p> <p class=" " style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0in 0in 6pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong><span lang="FA">اگر می‌خواهید سریع لاغر شوید، نکاتی که در این مقاله آورده‌ایم را رعایت کنید تا ببینید که چطور در مدت زمان بسیار کوتاهی می‌توانید نتایج شگفت‌انگیزی ببینید.</span></strong></span></span></span></p> <p class=" " style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0in 0in 6pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong><strong><span lang="FA">زیاد آب بنوشید</span></strong></strong></span></span></span></p> <p class=" " style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0in 0in 6pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong><span lang="FA">آب به طرق مختلف کمک می‌کند وزنتان را پایبن بیاورید. احتمالاً این تنها و مهمترین تغییری است که می‌توانید در زندگیتان ایجاد کنید که هم به کنترل وزنتان کمک کند و </span></strong></span></span></span></p><br><p><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong><span lang="FA">سلامتتان را ارتقاء دهد. اول اینکه آب بعنوان نوعی سرکوب‌گر اشتها عمل می‌کند. شما باید فقط وقتی واقعاً گرسنه‌تان است غذا بخورید و نوشیدن آب کمک می‌کند این زمان‌های گرسنه بودن را کمتر کنید.</span></strong></span></span></span></p> <p class=" " style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0in 0in 6pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong><span lang="FA">یکی دیگر از فواید نوشیدن آب خنک این است که بدنتان باید با گرم کردن خود و رساندن آن به دمای طبیعی انرژی مصرف کند. پس می‌توانید خیلی راحت با نوشیدن آب خنک کالری بسوزانید.</span></strong></span></span></span></p> <p class=" " style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0in 0in 6pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong><span lang="FA">و آخر اینکه، نوشیدن آب به کلیه‌هایتان کمک می‌کند مواد زائد و چربی‌های اضافه را از بدنتان بیرون کند. اگر به‌ اندازه کافی آب ننوشید، کبدتان در متابولیسم چربی تنبل‌تر می‌شود.</span></strong></span></span></span></p> <p class=" " style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0in 0in 6pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong><strong><span lang="FA">در وعده‌های بیشتر غذا بخورید</span></strong></strong></span></span></span></p> <p class=" " style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0in 0in 6pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong><span lang="FA">از وقتی به‌ دنیا آمده‌ایم به ما گفته اند که باید سر سه وعده مشخص در روز غذا بخوریم. متاسفانه، این توصیه مادران در سراسر جهان چندان با عملکرد بدن ما مطابقت ندارد. </span></strong></span></span></span></p> <p class=" " style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0in 0in 6pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong><span lang="FA">خوردن پنج تا هفت وعده سبک‌تر غذا در طول روز به جای سه وعده سنگین، کمک می‌کند تا بدن همان میزان انرژی که لازم دارد را دریافت کند. طبیعتاً وقتی سه وعده حجیم غذا بخوریم، بدن مجبور می‌شود سوخت اضافه را ذخیره کند چون نمی‌تواند همه آن را در یک زمان بسوزاند. همین مسئله چاق شدن شکم و پهلوها، ران‌ها و سایر قسمت‌های بدن می‌شود. در آنچه برای خوردن انتخاب می‌کنید حساس باشید و آن را در وعده‌های بیشتر میل کنید.</span></strong></span></span></span></p> <p class=" " style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0in 0in 6pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong><strong><span lang="FA">مصرف نمک را قطع کنید</span></strong></strong></span></span></span></p> <p class=" " style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0in 0in 6pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong><span lang="FA">نمک یکی از جدی‌ترین دشمنان کسانی است که می‌خواهند وزنشان را پایین بیاورند چون بدن را مجبور می‌کند آبی را نگه‌ دارد که به طور طبیعی دفع می‌گردد. درنتیجه این حفظ آب، بدن دیگر آنطور که باید مایعات را فیلتر نکرده و موجب می‌شود که آب کمتری بنوشیم و مشکلاتی که در نکته اول ذکر کردیم اتفاق بیفتد. وجود نمک اضافی در بدن، سیستم تصفیه داخلی بدن را مختل می‌کند که درنتیجه آن متابولیسم پایین می‌آید.</span></strong></span></span></span></p> <p class=" " style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0in 0in 6pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong><span lang="FA">برای کاهش مصرف نمک به طور جدی، فقط نپاشیدن آن بر روی غذا کافی نیست. باید برچسب موادغذایی که خرید می‌کنید را هم مطالعه کنید تا از میزان سدیم، چربی و قند آن آگاه شوید. سعی کنید تا می‌توانید موادغذایی خریداری کنید که کمتر از این سه مواد در خود داشته باشند.</span></strong></span></span></span></p> <p class=" " style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0in 0in 6pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong><strong><span lang="FA">به‌طور منظم ورزش کنید</span></strong></strong></span></span></span></p> <p class=" " style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0in 0in 6pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong><span lang="FA">مطمئناً از اول مقاله می‌دانستید که یکی از نکات مربوط به این موضوع خواهد بود، درست است؟ نکته کلیدی در ورزش این است که ضربات قلبتان را بالا ببرید تا قلبتان تندتر بتپد. اینکار سرعت سوختن چربی‌ها در بدن را بالا می‌برد. پس هر ورزشی که شما را به این هدف برساند ورزشی خوب محسوب می‌شود.</span></strong></span></span></span></p> <p class=" " style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0in 0in 6pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong><span lang="FA">نکاتی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که، 1) کاری را انتخاب کنید که از انجام آن لذت می‌برید تا اینکار را برایتان انجام دهد، یا 2) راهی پیدا کنید که از آن کار لذت ببرید. خیلی‌ها ماشین‌های گران‌ قیمت می‌خرند به این امید که قیمت بالای آن باعث شود که سوارش شوند. اما اشتباه می‌کنند.</span></strong></span></span></span></p> <p class=" " style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0in 0in 6pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong><span lang="FA">یک ورزش بسیار خوب بالا و پایین رفتن از پله‌هاست. اگر در خانه‌تان پله دارید، دیگر هیچ غصه‌ای نداشته باشید. خیلی‌ها دوست دارند موقع انجام این فعالیت‌ها به موسیقی گوش دهند و این ورزش بسیار خوب است چون یک نیمه سخت (بالا رفتن) و یک نیمه آن آسان (پایین آمدن) است.</span></strong></span></span></span></p> <p class=" " style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0in 0in 6pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong><span lang="FA">در کنار پله ‌نوردی می‌توانید انواع و اقسام فعالیت‌های ساده‌ای را در اینترنت پیدا کنید که می‌توانید در خانه خودتان هم انجام دهید. سعی کنید حداقل روزی 10 تا 20 دقیقه را به چنین فعالیت‌هایی اختصاص دهید. باید آن را جزئی از برنامه روزانه خودتان درآورید. حداقل برای یک ماه به خودتان اجازه ندهید که آن را پشت گوش بیندازید و بعد از یک ماه خواهید دید که یکی از عادت‌های زندگیتان شده‌ است.</span></strong></span></span></span></p> <p class=" " style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0in 0in 6pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong><span lang="FA">با اینکه این نکات نمی‌تواند یک شبه شما را از فردی چاق به یک مانکن تمام عیار تبدیل کند اما واقعیت این است که هیچ کار دیگری هم نمی‌تواند به این سرعت برایتان نتیجه بیاورد. به هیچ‌ وجه گول تبلیغاتی که قرص‌های رژیمی و چربی‌سوز را تبلیغ می‌کند نخورید چون فقط وضع بدنتان را بدتر می‌کند. فقط کافی است روی این چهار نکته تمرکز کنید تا ببینید چقدر عالی نتیجه خواهید گرفت.</span></strong></span></span></span></p>